Hieronder volgen de algemene voorwaarden van Orakel. De voorwaarden zijn toepasselijk op alle diensten en aanbiedingen vanOrakel, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.Orakel behoudt het recht om de algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen, zonder de klant daarvan op de hoogte te stellen.

1. Algemeen

1.1 Door u bij Orakel (hierna “aanbieder” genoemd) aan te melden, aanvaardt u (hierna “gebruiker” genoemd) deze algemene voorwaarden voor het gebruik van Orakel.

1.2 De Orakel service is uitsluitend voor personen met een minimum leeftijd van veertien jaar. Mocht er gebruik worden gemaakt van Orakel in combinatie met webwinkel, dan is de minimum leeftijd 18 jaar.

1.3 De aanbieder heeft alle vrijheid en recht om de diensten uit te breiden, te wijzigen, te beèindigen of te verbeteren. Vooral als dit de technische vooruitgang dient en noodzakelijk is om veiligheidsredenen of om misbruik te voorkomen. De aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de verschijningsvorm van de Orakel website wordt veranderd. De aanbieder zal de aanpassingen alleen doorvoeren mits deze redelijk en acceptabel zijn voor de gebruiker of de aanbieder hier toe verplicht wordt op grond van wettelijke voorschriften.

1.4 De aanbieder kan verder, met toestemming van de gebruiker, de inhoud van het bestaande contract alsook deze algemene voorwaarden aanpassen. De toestemming voor de aanpassing geldt als verleend, indien de Orakel gebruiker niet binnen één maand na ontvangst van de mededeling van aanpassing bezwaar indient tegen de aanpassing.

1.5 Alle offertes en prijsopgaves door Orakel zijn geheel vrijblijvend. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen blijven 30 dagen geldig, tenzij een ander termijn wordt vermeld.

2. Doel contract, aanpassing contract

2.1 Orakel stelt een online service beschikbaar, waarmee de gebruiker een eigen website kan ontwerpen. De ter beschikking gestelde service maakt het voor de gebruiker mogelijk om het ontwerp en inhoud van de eigen website aan te passen.

2.2 Orakel biedt de gebruiker verschillende pakketten aan. Een overzicht met up-to-date informatie kan worden bekeken op de modules pagina.

2.3 De gebruiker van Orakel gaat ermee akkoord dat zijn/haar factuur per e-mail wordt opgestuurd. Deze is geldig zonder handtekening.

2.4 Na opzegging zal de aanbieder de website en alle daartoe behorende inhoud na één maand onherroepelijk verwijderen.

2.5 De aanbieder behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op derden voor het leveren van zijn prestaties.

3. Persoonlijke gegevens

3.1 De gebruiker garandeert, dat de geregistreerde persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn. De gebruiker gaat er mee akkoord, dat zijn gegevens bij de aanbieder worden geregistreerd en elektronisch worden opgeslagen. De aanbieder geeft geen gegevens door aan derden, tenzij de gebruiker daar nadrukkelijk mee akkoord gaat of het noodzakelijk is om gegevens door te geven om de service te kunnen leveren, bijvoorbeeld bij het registreren van een domeinnaam. Elke gebruiker is verplicht om persoonlijke gegevens te actualiseren. Daarnaast is de gebruiker verplicht om inloggegevens geheim te houden om misbruik door onbevoegde derden te voorkomen.

4. Duur en beëindiging van het contract, beëindiging van de service, terugbetaling van vooraf betaalde goederen

4.1 In zoverre uit de beschrijving van de service niets anders blijkt, heeft het contract van de pakketten een looptijd van twaalf maanden en wordt telkens met dezelfde periode verlengd tenzij het èèn maand voor het einde van de looptijd wordt opgezegd. De opzegging per e-mail moet vanaf het e-mailadres verzonden worden, waarmee de gebruiker ook geregistreerd staat bij de aanbieder. Bij opzegging moeten de geregistreerde gebruikersnaam en opzeggingsdatum worden aangegeven.

4.2 De aanbieder heeft het recht de contractuele verhouding eenzijdig en zonder opgaaf van reden met een termijn van 1 maand op te zeggen. Een proportionele terugbetaling van vooraf betaalde vergoedingen is in dit geval van toepassing. De opzegging kan bij kennisneming van het niet nakomen van de verplichtingen door de gebruiker (hoofdstuk 5) met onmiddellijke ingang gebeuren. Een dergelijke contractbreuk kan verder civielrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen hebben voor de gebruiker zelf. Een proportionele terugbetaling van vooraf betaalde vergoedingen vindt in dit geval niet plaats. De aanbieder heeft het recht de website van de gebruiker te verwijderen en de toegang tot Leapsix te blokkeren. De aanbieder heeft daarnaast het recht om het domein van de gebruiker te laten verwijderen. Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden verstrekt de gebruiker uitdrukkelijk het recht voor een dergelijke opzeggingsverklaring.

4.3 De opzegging van extra gekozen opties met betalingsverplichting laat de contractuele verhouding voor het overige onaangetast.

4.4 Na beëindiging van de contractuele verhouding is de aanbieder er niet meer toe verplicht contractuele services te leveren. De aanbieder kan alle gegevens van de gebruiker verwijderen. Een overdracht van alle gegevens behorende tot de Orakel website van de gebruiker is niet mogelijk. Daarom is de gebruiker verantwoordelijk voor de tijdige opslag en veiligstellen van de gegevens. Verder heeft de aanbieder na beëindiging van het contract recht domeinnamen van de gebruiker, die niet zijn overgezet naar een nieuwe provider, te laten verwijderen.

5. Algemene plichten Leapsix gebruiker

5.1 De gebruiker is verantwoordelijk voor elke vorm van inhoud die op zijn/haar website beschikbaar wordt gesteld of is opgeslagen. De aanbieder is niet verplicht de websites van de gebruiker te controleren op wetsovertredingen.

5.2 De gebruiker is verplicht alle geldige nationale voorschriften na te leven. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor de eventuele extra geldende wettelijke voorschriften voor het exploiteren van een webwinkel.

5.3 De gebruiker is verplicht bij het gebruik van de service geen handelingen te verrichten, die de rechten van derden schenden.

5.4 De gebruiker is verplicht geen inhoud ter beschikking te stellen dat in strijd is met wettelijke verboden, de goede zeden(vooral pornografische, racistische, xenofobische, extremistische of andere verwerpelijke inhoud) of rechten van derden (in het bijzonder persoonlijkheids-, handelsmerk-, naams- en auteursrechten. Verder is de gebruiker verplicht zijn website niet voor spamdoeleinden te gebruiker. Als wegens wederrechtelijke inhoud, die de gebruiker op zijn website ter beschikking stelt, aan de aanbieder een eis wordt gesteld (bijvoorbeeld op nalatigheid, herroeping, rectificatie, schadevergoeding enz.) is de gebruiker ertoe verplicht de aanbieder alle daardoor ontstaande kosten te vergoeden. De gebruiker is ook verplicht de aanbieder op elke mogelijke manier te helpen een dergelijke eis af te weren.

5.5 De gebruiker is verplicht geen directe downloads van andere websites met zijn website te linken.

5.6 De gebruiker is verplicht alle juridische eisen inzake de verstrekking van contactgegevens in acht te nemen.

5.7 De gebruiker moet alle bestanden en software-instellingen, waartoe hij zelf toegang heeft, regelmatig beveiligen.

5.8 De gebruiker zal de door Orakel ter beschikking gestelde designs alleen voor zijn Orakel website gebruiken. Het is uitdrukkelijk verboden om de website op te slaan en op een externe server verder te gebruiken.

6. Registratie en opzegging van het domein, verandering van provider

6.1 Bij het bezorgen en/of onderhouden van domeinen is de aanbieder alleen als bemiddelaar actief. De verschillende toplevel domeinen (bijvoorbeeld .nl) worden beheerd door een groot aantal verschillende, meestal nationale organisaties. Elke organisatie heeft eigen voorwaarden voor de registratie en beheer van domeinen.

6.2 Voor de registratie van het domein is de gebruiker in het bijzonder verplicht de juiste en volledige gegevens van de domeineigenaar en de administratieve contactpersoon aan te geven. Technisch contactpersoon is altijd Orakel. Onafhankelijk van de desbetreffende registratievoorwaarden dienen de volgende contactgegevens verstrekt te worden: naam, officieel postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Bij wijzigingen moet de gebruiker de gegevens onmiddellijk aan de aanbieder meedelen door deze online te actualiseren.

6.3 De aanbieder zal na het afsluiten van het contract ervoor zorgen dat het gewenste domein (mits beschikbaar) wordt aangevraagd. De aanbieder heeft het recht een domein pas te activeren nadat de vergoeding, die voor de registratie werd overeengekomen, is betaald. De aanbieder heeft geen invloed op de domeintoewijzing door de desbetreffende organisatie. De aanbieder garandeert niet dat de voor de gebruiker aangevraagde domeinen worden toegewezen en/of toegewezen domeinen vrij van rechten van derden zijn of op lange termijn blijven bestaan. De informatie van de aanbieder over het feit dat een bepaald domein nog vrij is, wordt verstrekt op basis van gegevens van derden en betreft alleen het tijdstip van het inwinnen van de informatie door de aanbieder. Pas met de registratie van het domein voor de gebruiker en de registratie in de databank van de domeinaanbieder is het domein aan de Orakel gebruiker toegewezen.

6.4 Voordat een domein wordt aangevraagd, controleert de gebruiker of dit domein geen rechten van derden schendt of in strijd is met geldend recht. De gebruiker garandeert dat hij de verplichting heeft vervuld en dat deze controle geen aanwijzingen voor een schending van het recht heeft opgeleverd.

6.5 Een wijziging van het aangevraagde domein na registratie bij desbetreffende domeinaanbieder is uitgesloten. Indien een aangevraagd domein reeds aan iemand anders is toegewezen gedurende de tijd die benodigd is om de aanvraag naar de domeinaanbieder door te sturen, kan de gebruiker een ander domein kiezen. Dit geldt niet als bij een verandering van provider de vorige provider de verandering weigert. In dit geval zorgt de gebruiker ervoor dat de provider het domein vrijgeeft of via de aanbieder een extra domein verzoekt tegen een aanvullende betaling. Mochten afzonderlijke domeinen door de gebruiker of op grond van bindende beslissingen in domeingeschillen zijn opgezegd, bestaat er geen aanspraak op het aanvragen van een gratis vervangend domein.

6.6 Bij alle via de aanbieder geregistreerde domeinen kan de gebruiker met inachtneming van deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van de desbetreffende toewijzende instantie op elk ogenblik naar een andere provider overstappen voor zover deze het overeenkomstige toplevel domein aanbied resp. de verandering van provider, in overeenstemming met de vereiste omstandigheden en technische eisen, ondersteunt. De desbetreffende contractuele verhouding van èèn van de pakketten worden door een dergelijke verandering niet aangetast. Wat dit betreft, is altijd een uitdrukkelijke opzegging vereist. Alle verklaringen betreffende het domein moeten schriftelijk gebeuren. Als de aanbieder de aanvraag tot verandering van provider van de nieuwe provider van de gebruiker niet op tijd kan inwilligen, omdat de aanvraag door de nieuwe provider of gebruiker te laat tot stand werd gebracht of de toestemming noodzakelijke voorwaarden niet zijn vervuld, heeft de aanbieder uitdrukkelijk het recht het opgezegde domein tegen de opzeggingstermijn van de desbetreffende toewijzende instantie te laten verwijderen. De aanbieder behoudt zicht het recht pas aan verhuizingen e.d. te voldoen, nadat alle onbetwiste openstaande vorderingen van de gebruiker zijn betaald.

6.7 Indien de gebruiker de rechten van een voor hem/haar geregistreerd domein verliest, is de gebruiker verplicht dit onmiddellijk aan de aanbieder mede te delen.

7. Storingen van de prestaties

7.1 De aanbieder zorgt voor een continue beschikbaarheid en foutloze functionaliteit. De gebruiker erkent echter dat om technische redenen en op grond van de afhankelijkheid van externe factoren, zoals bijvoorbeeld telecommunicatienetwerken, een ononderbroken beschikbaarheid van Orakel websites niet kan worden gegarandeerd. Tijdelijke toegangsbeperkingen geven geen recht op schadeclaims of buitengewone opzegging. Naast de verhindering van de toegang op grond van externe invloeden, die de aanbieder niet kan beheersen, behoudt deze zich een tijdelijke en/of omvangrijke beperking van de toegang voor, in het bijzonder een tijdelijke blokkering van de Orakel website voor het uitvoeren van verbeteringen, het elimineren van fouten en storingen enz.

7.2 Voor het onberispelijk functioneren van de Orakel websites zijn nieuwere systemen en browsers noodzakelijk. De aanbieder biedt niet de garantie dat het systeem ook functioneel is op verouderde browsers.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aanbieder is niet aansprakelijk voor het gegevensverlies van de gebruiker of het onbevoegd verkrijgen van de persoonlijke gegevens van de gebruiker door derden (bv. hackers)

8.2 De aanbieder is ook niet aansprakelijk voor misbruik van gegevens en inlichtingen, die door de gebruiker zelf toegankelijk zijn gemaakt voor derden.

8.3 De aanbieder is niet aansprakelijk voor de inhoud en de activiteiten van de gebruiker.

8.4 De aanbieder is niet aansprakelijk voor omzetverlies of andere schade die voortvloeit uit een functiestoring of niet-beschikbaarheid van Leapsix.

8.5 Elke aansprakelijkheid van de aanbieder is beperkt tot de jaarlijkse vergoeding die de gebruiker heeft betaald.

9. Gegevensbescherming

9.1 De aanbieder verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van de Orakel gebruiker. Zie de privacy policy voor meer informatie.

9.2 De Orakel gebruiker is op de hoogte, dat de op de server opgeslagen inhoud vanuit technisch oogpunt door de aanbieder op elk moment kan worden ingezien. Bovendien is het theoretisch mogelijk dat de gegevens van de gebruiker bij gegevensoverdracht via het internet door onbevoegde derden worden ingezien.

Slotbepalingen

10.1 Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.